Technical Muay Thai & Kickboxing

Elite MTIA Muay Thai

Muay Thai is pronounced [mūa̯j tʰāj] or Thai boxing is a combat sport from Thailand that uses stand-up striking along with various clinching techniques This physical and mental discipline which includes combat on shins is known as “the art of eight limbs” because it is characterized by the combined use of fists, elbows, knees, shins, being associated with a good physical preparation that makes a full-contact fighter very efficient. Muay Thai became widespread internationally in the twentieth century, when practitioners defeated notable practitioners of other martial arts. The professional league is governed by The Professional Boxing Association of Thailand (P.A.T) sanctioned by The Sport Authority of Thailand (S.A.T.), and World Muaythai Federation (WMF) overseas.

In Australia the main body is Muay Thai Australia which has become known as the MTA.  The MTA also works very closely with IFMA Australia which has now been recognized by the IOC.

Elite Muay Thai owes its lineage back to Master Toddy, who introduced Muay Thai to the UK in the early 70’s.  Jeff Bullock was one of Master Toddy’s students at that time, and still is only recently completing his Ajarn Master of Muay Thai Course.

Punching (Chok)

English Thai Romanization IPA
Jab หมัดหน้า/หมัดแย็บ Mat na/Mat yaep  [màt nâ]
Cross หมัดตรง Mat trong  [màt troŋ]
Hook หมัดเหวี่ยงสั้น Mat wiang san  [màt wìəŋ sân]
Overhand (boxing) หมัดเหวี่ยงยาว Mat wiang yao  [màt wìəŋ jaːw]
Spinning Backfist หมัดเหวี่ยงกลับ Mat wiang klap  [màt wìəŋ klàp]
Uppercut หมัดเสย/หมัดสอยดาว Mat soei/Mat soi dao  [màt sɤ̌j],  [màt sɔ̌j daːw]
Superman punch กระโดดชก Kradot chok  [kradòːt tɕʰók]

Elbow (Sok)

English Thai Romanization IPA
Elbow Slash ศอกตี (ศอกสับ) Sok ti  [sɔ̀ːk tiː]
Horizontal Elbow ศอกตัด Sok tat  [sɔ̀ːk tàt]
Uppercut Elbow ศอกงัด Sok ngat  [sɔ̀ːk ŋát]
Forward Elbow Thrust ศอกพุ่ง Sok phung  [sɔ̀ːk pʰûŋ]
Reverse Horizontal Elbow ศอกเหวี่ยงกลับ (ศอกกระทุ้ง) Sok wiang klap  [sɔ̀ːk wìəŋ klàp]
Spinning Elbow ศอกกลับ Sok klap  [sɔ̀ːk klàp]
Double Elbow Chop ศอกกลับคู่ Sok klap khu  [sɔ̀ːk klàp kʰûː]
Mid-Air Elbow Strike กระโดดศอก Kradot sok  [kradòːt sɔ̀ːk]

Kicking (Teh)

Muay Thai boxer delivering a kick

English Thai Romanization IPA
Straight Kick เตะตรง Teh troeng  [tèʔ troŋ]
Roundhouse Kick เตะตัด Teh tat  [tèʔ tàt]
Diagonal Kick เตะเฉียง Teh chiang  [tèʔ tɕʰǐəŋ]
Half-Shin, Half-Knee Kick เตะครึ่งแข้งครึ่งเข่า Teh khrueng khang khrueng khao  [tèʔ kʰrɯ̂ŋ kʰɛ̂ŋ kʰrɯ̂ŋ kʰàw]
Reverse Roundhouse Kick เตะกลับหลัง Teh glap hlang  [tèʔ klàp lǎŋ]
Down Roundhouse Kick เตะกด Teh gote  [tèʔ kòt]
Axe Heel Kick เตะเข่า Teh khao  [tèʔ kʰàw]
Jump Kick กระโดดเตะ Gradode teh  [kradòːt tèʔ]
Step-Up Kick เขยิบเตะ Khayoep teh  [kʰa.jɤ̀p tèʔ]

Knee (Ti Khao)

English Thai Romanization IPA
Straight Knee Strike เข่าตรง Khao trong  [kʰàw troŋ]
Diagonal Knee Strike เข่าเฉียง Khao chiang  [kʰàw tɕʰǐəŋ]
Curving Knee Strike เข่าโค้ง Khao khong  [kʰàw kʰóːŋ]
Horizontal Knee Strike เข่าตัด Khao tat  [kʰàw tàt]
Knee Slap เข่าตบ Khao top  [kʰàw tòp]
Knee Bomb เข่ายาว Khao yao  [kʰàw jaːw]
Flying Knee เข่าลอย Khao loi  [kʰàw lɔːj]
Step-Up Knee Strike เข่าเหยียบ Khao yiap  [kʰàw jìəp]